BRAIN Involve

Yn dwyn ynghyd cleifion, gofalwyr ac academyddion i lunio ymchwil sydd ar flaen y gad i mewn i glefydau niwrolegol a niwroddirywiol.

Yn yr Uned BRAIN credwn fod cyfranogiad gweithredol gan aelodau’r cyhoedd yn arwain at ymchwil sy’n fwy perthnasol, yn fwy dibynadwy ac yn fwy tebygol o gael ei ddefnyddio i wella gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd. Os oes gennych ddiddordeb mewn chwarae rôl wrth lunio ein gwaith, gallwch ddod yn aelod o’n cymuned BRAIN Involve.

Beth yw BRAIN Involve?

BRAIN Involve yw’r grŵp cynnwys y cleifion a’r cyhoedd sy’n helpu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer ein gweithgareddau ymchwil. Mae’n cynnwys pobl sydd â chlefydau niwrolegol fel epilepsi, clefyd Huntington, Sglerosis Ymledol neu glefyd Parkinson neu y mae’r clefydau niwrolegol hyn wedi effeithio arnynt.

Mae’r grŵp yn rhan allweddol o strwythur yr Uned BRAIN. Mae ei aelodau’n cyfrannu at ddylunio, gweithredu a lledaenu ein hymchwil mewn perthynas â thrwsio’r ymennydd a datblygu therapïau newydd ar gyfer cyflyrau’r ymennydd.

Beth fyddai’n rhaid i mi ei wneud?

Fel aelod o BRAIN Involve byddai gofyn i chi gymryd rhan yng ngweithgareddau craidd yr Uned BRAIN. Gallai hyn gynnwys mynychu cyfarfodydd â thîm yr Uned BRAIN neu helpu i drefnu, cadeirio a mynychu cyfarfodydd ag aelodau eraill BRAIN Involve. Byddai tîm gweinyddol yr Uned BRAIN yn darparu cymorth i chi wneud hyn.

Mae bod yn aelod o BRAIN Involve yn golygu mwy na chymryd rhan mewn ymchwil yn unig, mae’n ymwneud â defnyddio eich profiadau i helpu i ddatblygu prosiectau a syniadau ymchwil sy’n berthnasol i chi, a darparu gwybodaeth iddynt. Gallwch gyfrannu at ymchwil o fewn BRAIN mewn llawer o ffyrdd:

  • Mynychu digwyddiadau ymchwil BRAIN
  • Adolygu grantiau ymchwil
  • Adolygu taflenni a deunyddiau astudio ymchwil
  • Ysgrifennu grantiau ymchwil
  • Datblygu digwyddiadau lle byddwn yn lledaenu ein canfyddiadau, cyfrannu atynt a’u mynychu

Sut alla i gymryd rhan

Os hoffech wybod mwy am BRAIN Involve a sut allwch chi ymuno â’r grŵp cysylltwch â ni.

Efallai bod cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ymchwil yn ymddangos yn frawychus, ond mae gennym lawer o gymorth ar waith i’ch helpu i fod mor weithgar yn y grŵp ag y dymunwch fod.

Rydym yn gysylltiedig â Rhwydwaith Cynnwys Pobl Ymgysylltu a Chynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy’n cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau hyfforddiant a chymorth am ddim. Hefyd mae gennym ddau Gydlynydd BRAIN Involve pwrpasol sy’n gweithio gyda’r aelodau ac ymchwilwyr yr Uned BRAIN.