Amdanom ni

Mae’r Uned BRAIN yn gweithio tuag at fod yn ganolfan ragoriaeth y DU am ddarparu therapïau ffactorau twf, celloedd a chyffuriau newydd i gleifion sydd â chlefydau niwrolegol a niwroddirywiol nad oes modd eu trin ar hyn o bryd.

Mae hyn yn cynnwys cyflyrau megis:

  • clefyd Huntington
  • epilepsi
  • clefyd Parkinson a
  • sglerosis ymledol.

Credwn y gallwn, trwy ymchwil, arloesi a chydweithio, helpu i gyflenwi ffyrdd newydd o drin yr afiechydon hyn a gwella bywyd i’r rheiny maent yn effeithio arnynt.


Adeiladu ar arbenigedd Cymru

Mae’r Uned BRAIN ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd, ac mae’n cynnwys ymchwilwyr o dri o brifysgolion blaenllaw Cymru – Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor. Mae Llywodraeth Cymru’n ei hariannu trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae gan Gymru gryfderau penodol mewn niwrowyddoniaeth sylfaenol, ymchwil meddygaeth arbrofol, trawsblannu bôn-gelloedd a delweddu’r ymennydd. O ganlyniad, mae wedi denu buddsoddiad diwydiannol sylweddol o’r diwydiannau meddygaeth adfywiol a dyfeisiau meddygol.

Bydd yr Uned BRAIN yn manteisio ar yr arbenigedd ac adnoddau hyn i bontio bwlch hollbwysig yn rhyngwyneb cymorth treialon niwrolawfeddygol yn y GIG. Bydd yn cefnogi dilysiad labordai a delweddu cyn-glinigol, yn cefnogi treialon clinigol am y tro cyntaf mewn pobl ac yn hyrwyddo therapïau newydd i ddod yn rhan o arfer clinigol.


Ein nodau

Trwy arloesi a chydweithio, nod yr Uned BRAIN yw:

  • Datblygu systemau newydd a mireinio systemau sydd eisoes yn bodoli ar gyfer cyflenwi therapiwteg i mewn i’r ymennydd dynol.
  • Datblygu’r seilwaith priodol ar gyfer cipio data perthnasol ac o ansawdd uchel am gleifion i fesur y gwir effaith glinigol a chymdeithasol, yn ogystal â pharhau i gefnogi ymchwil drosiadol fecanistig barhaus.
  • Adeiladu portffolio ymchwil o ran canlyniadau clinigol ac economaidd iechyd, gofal cymdeithasol a’r modd o gyflenwi gwasanaeth.

Ein harianwyr a phartneriaid

funders